Obsługa prawna

 Prowadzenie postępowań cywilnych, administracyjnych i karnych

 Doświadczeni radcy prawni i adwokaci oferują reprezentowanie Klienta przed sądem w postępowaniach: sądowych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, egzekucyjnych, zabezpieczających, upadłościowych i naprawczych, administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądowo- administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przed Sądem Arbitrażowym. Reprezentujemy Klienta przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli w postępowaniu administracyjnym, oferujemy prowadzenie postępowań koncesyjnych. W postępowaniach z zakresu prawa podatkowego do dyspozycji są także doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci.

Kancelaria z sukcesem prowadzi sprawy m.in. z zakresu:
– odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek z o.o.;
– spraw o odszkodowania osobowe jak i majątkowe,  w tym odszkodowania od linii lotniczych za odwołane bądź opóźnione loty;
– prawa budowlanego;
– prawa pracy, reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych;
– postępowań karnych;
– postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz organami administracji publicznej;
– postępowań rejestrowych spółek prawa handlowego;
– postępowań spadkowych;
– postępowań upadłościowych, w tym prowadzenia postępowań upadłościowych osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami (upadłość konsumencka);
– przygotowywania oraz opiniowania umów, regulaminów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, negocjowania  warunków umów z kontrahentami naszych klientów;
– postępowania przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
– prawa rzeczowego (m.in.: sprawy związane ze współwłasnością, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu);