Oferta

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi. Prowadzimy wszystkie niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Zapewniamy również pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządzamy plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczamy do odpowiednich urzędów.

  •  Prowadzenie ewidencji ryczałtowych -> ewidencja podatków od towaru i usług, obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów -> ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • Prowadzenie ksiąg handlowych -> wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług), rozliczenie właścicieli, sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych), obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

sporządzanie: lista płac, wynagrodzeń; imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS; deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4), deklaracji PFRON, przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia, pomoc w organizacji szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.


W ramach tej usługi proponujemy stworzenie indywidualnego programu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa, obejmującego negocjacje z wierzycielami, wskazanie źródeł pokrycia zadłużenia, możliwość częściowej redukcji zadłużenia, korzyści podatkowe oraz prawne (w aspekcie prawa upadłościowego i odpowiedzialności członków zarządu). 

 Na zlecenie Klienta kierujemy sprawę do właściwego komornika lub przejmujemy nadzór nad postępowaniem komorniczym. Wspomagamy działania komornika poprzez wykorzystanie informacji posiadanych przez Kancelarię, lub na życzenie Klienta korzystamy z usług renomowanej wywiadowni gospodarczej. Klient ponadto ma możliwość zlecenia naszej Kancelarii przygotowania na potrzeby incydentalne raportu handlowego. Powyższy raport składa się z następujących informacji: dane rejestrowe, łącznie z wydrukiem z Monitora Sądowego i Gospodarczego (dla spółek prawa handlowego i innych podmiotów rejestrowanych w KRS), wszelkie dostępne dane finansowe, bieżące i z lat ubiegłych dane o środkach transportu (marka, rocznik, nr rejestracyjny, szacunkowa wartość), dane z rejestru zastawów, dane o nieruchomościach ze sprawdzeniem ksiąg wieczystych o obciążeniach, informacje o ewentualnych postępowaniach egzekucyjnych


Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia, łączenia i przekształcania firm indywidualnych oraz spółek, rejestracji w KRS spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów. Usługa obejmuje ponadto wszelkie sytuacje w działających już podmiotach, w których niezbędne jest dokonanie wpisów lub zmian w KRS a także przekształceń z indywidualnej działalności w spółkę jawną, z o. o., S.A. itd. Kancelaria Bielawski prowadzi też obrót udziałami w spółkach prawa handlowego, w zasadzie zbycia 100% udziałów/akcji przez dotychczasowych wspólników/akcjonariuszy.


Postępowanie upadłościowe i naprawcze, likwidacja przedsiębiorstw -> Znajomość praktyki sądowej oraz skutecznych sposobów ochrony interesów przedsiębiorców, a także współpraca z syndykami, pozwalają na prawidłowe wdrażanie postępowania upadłościowego lub naprawczego oraz nadzór nad likwidacją przedsiębiorstw.


Oferujemy analizę przedsiębiorstwa oraz majątku prywatnego w zakresie scenariusza wydarzeń związanych ze zgonem właściciela/wspólnika. Analiza obejmuje następstwa finansowe oraz konsekwencje dotyczące prawa podatkowego, spadkowego, handlowego, gospodarczego i rodzinnego. Celem analizy jest zapewnienie ciągłości istnienia firmy, zabezpieczenie interesów wspólników i rodziny, minimalizacja oraz wskazanie źródeł pokrycia kosztów dziedziczenia lub rozliczeń ze wspólnikami. Wynikiem analizy są propozycje dotyczące kompleksowego zabezpieczenia w trzech podstawowych płaszczyznach: zagadnień dotyczących kosztów przejęcia masy spadkowej i pokrycia ewentualnych długów spadkowych wraz z zabezpieczeniem źródła pokrycia tych kosztów; dotyczących firmy: prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, administracyjne i podatkowe; dotyczących rodziny i majątku prywatnego wskazanych osób: prawo spadkowe, rodzinne i podatkowe. Posiadamy własne kompleksowe rozwiązania w tym zakresie. Poza zwróceniem uwagi na konkretne skutki śmierci właściciela lub wspólnika dla firmy, koncentrujemy się także na zagadnieniach dnia codziennego: na zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej, wysokości obciążeń podatkowych, rozdziale majątku firmowego i prywatnego oraz zabezpieczenia tego ostatniego przed wierzycielami spółki. Analiza może skupić się wyłącznie na firmie i aspektach majątkowo-prawnych z nią związanych, ale aby wykonać ją dobrze, warto rozszerzyć ją także o majątek prywatny poszczególnych wspólników i jego sukcesję w rodzinach.


Oferujemy: obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych, doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych, przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych, przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych, doradztwo w zakresie prawa konkurencji.


Oferujemy kompleksową obsługę brokera ubezpieczeniowego, dobór i negocjację warunków ubezpieczenia w imieniu Klienta we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Proponujemy bezpłatny audyt wstępny posiadanego pakietu ubezpieczeń oraz konstrukcję nietypowych produktów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.


Oferujemy pomoc w likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych, OC i osobowych. Współpracujemy z biegłymi rzeczoznawcami.


Oferujemy Państwu pomoc w wzięciu korzystnego oraz bezpiecznego kredytu, czytaj dalej …